Duurzaam, dat doen we gewoon in Rotterdam. De manier waarop we nu én in de toekomst omgaan met onze energie is voor de gemeente een belangrijk thema. Samen met Rotterdamse burgers en andere stakeholders hebben we onze ambities verwoord in het programma 'Duurzaam dichter bij de Rotterdammer'. Die ambities gaan ver. Het is de bedoeling om in 2030 meer duurzame energie op te wekken dan we met elkaar gebruiken. Daarnaast willen we in 2050 geheel aardgasvrij zijn. Hoe we dat voor elkaar krijgen? Onder meer door woningen te isoleren, door hergebruik van industriële restwarmte én door over te stappen op andere, duurzame energiebronnen.

ACTIE
Woning isoleren?

Maak gebruik van de 'Isolatiecoupon' ter waarde van €100!

Meer informatie

In 2013 is gemeente Rotterdam een samenwerkingsverband aangegaan met vijftien partners uit onder andere de corporatie-, bouw- en energiewereld om in een hoger tempo bestaande woningen in Rotterdam te verduurzamen.

We zetten onder meer in op:

 • Voor de periode 2015 tot 2018 zet de gemeente samen met de partners in op het verduurzamen van 3.000 woningen: 1500 eengezinswoningen en 1500 appartementen. Dit bereiken we door de eigenaren van deze woningen en de VvE's te voorzien van informatie, tips en trucs om energie te besparen, onder meer via deze website. Ook maken we met diverse acties en subsidies energiebesparing extra aantrekkelijk. De isolatiecoupon is hier een mooi voorbeeld van.  
 • Het energiezuiniger maken van 7.000 huurwoningen. Deze ambitie wordt vastgelegd in de prestatieafspraken met de woningcorporaties.
 • Het helpen van buurten bij energiebesparing door aan te sluiten bij bestaande initiatieven zoals de programma's Particuliere Woningvoorraad en Kansrijke Wijken. Met behulp van een verbetercoach stimuleren we buurten energiezuinige woningverbeteringen door te voeren.
 • Het creëren en bundelen van het aanbod van de verschillende samenwerkingspartners , zoals:
  - Het gezamenlijk ontwikkelen van Rotterdamse energiepakketten door bouw- en energiebedrijven, inclusief 'slimme' monitoring door middel van een slimme meter, zoals de TOON.
  - Gezamenlijke, doelgroepgerichte marktbewerking. Denk aan de collectieve inkoop van zonnepanelen.
  - Het faciliteren van en meedoen aan kansrijke, innovatieve initiatieven van bewoners en bedrijven zoals Blijstroom en Concept House Village.
  - Het zorgen voor subsidies voor woningverbeteringen door hier voor te lobbyen bij de landelijke en Europese overheid.
  - Het benutten van de warmte die vrijkomt bij bedrijven in de Rotterdamse haven voor de verwarming van Rotterdamse huizen.

Wat is er al bereikt?

Er zijn al verschillende resultaten geboekt. Zo heeft Bewonersgroep Heide-Bes in 2016 een groot deel van haar woningen duurzaam verbeterd en is Woonstad Rotterdam gestart met het verduurzamen van het Hammerskjold-complex. Daarnaast is in 2016 door woningeigenaren ruim € 250.000 aan energiebesparende maatregelen besteed.

De gemeente heeft zichzelf aparte doelen gesteld op het gebied van zonnepanelen. In 2018 moet 20 GWh energie worden opgewekt door zonnepanelen op Rotterdamse daken, in 2020 moet dat zelfs 50 GWh zijn. Er zijn inmiddels twee collectieve zonneparken actief: langs de A20 en op het dak van de gymzaal aan de Noorderhavenkade. In totaal liggen er nu zo'n 40.000 zonnepanelen op de Rotterdamse daken. De gemeente geeft zelf het goede voorbeeld: op diverse gemeentelijke gebouwen zijn in 2016 in totaal 2.600 zonnepanelen geplaatst. In 2017 komen daar nog eens 12.000 extra zonnepanelen bij.

Download voor een volledig overzicht de Effectrapportage 2016.

Klimaatakkoord Parijs

In december 2015 werd in Parijs een historisch klimaatakkoord gesloten door alle VN-landen. De belangrijkste doelstelling van dit akkoord is om de gemiddelde, wereldwijde temperatuurstijging te beperken tot maximaal twee graden Celsius. Nederland neemt, als lid van de Europese Unie, ook deel aan het klimaatakkoord. Dat betekent dat ook wij ons best moeten doen om deze doelen te behalen.

Belangrijkste gevolg hiervan is dat we op termijn afscheid moeten nemen van het gebruik van fossiele brandstoffen als aardgas en kolen voor onze warmte- en elektriciteitsvoorziening. Om toch onze huizen warm te houden en elektrische apparaten te kunnen gebruiken, moeten we gebruik gaan maken van andere, meer duurzame bronnen als aardwarmte, zonne-energie en windenergie. In de toekomst willen wij fors minder energie gebruiken en efficiënter gebruik gaan maken van industriële restwarmte.