16 maart 2017

Warmtekansen bij gebiedsgerichte aanpak

Een energietransitie is nodig om de ambities uit het klimaatakkoord van Parijs te realiseren. Woningcorporaties spelen daarin een belangrijke rol. Zeventig procent van het energiegebruik in woningen gaat naar verwarming. Woongebouwen aansluiten op warmtenetten kan daarom een grote stap zijn in de CO2-opgave. Betrokken partijen moeten dan wel zeker weten dat de kansen voor collectieve warmte optimaal benut worden. Daarom investeert Woonstad Rotterdam in data-analyse en betere samenwerking.

Woonstad Rotterdam heeft adviesbureau Over Morgen opdracht gegeven een applicatie te ontwikkelen. Duidelijk moet worden voor welke clusters van gebouwen aansluiten op warmte haalbaar is.

WarmteTransitieAtlas: online applicatie op wijkniveau
Over Morgen ontwikkelde eerder in opdracht van de gemeente Rotterdam een online applicatie op wijkniveau: de WarmteTransitieAtlas. Die atlas toont onder andere waar in wijken kansen liggen voor aansluiting op duurzame warmte. Woonstad Rotterdam wil met de aanvullende applicatie een nog specifieker overzicht creëren. Door eigen data van complexen te laten vertalen naar overzichtelijke kaarten, ontstaat een betrouwbaar beeld van kansen van clusters. Die stap is cruciaal, want clusters van complexen aansluiten is efficiënter dan een enkel complex aansluiten. "Omdat de kosten vooraf sneller zijn terugverdiend en de kosten beter verdeeld worden", zegt Astrid Madsen, procesmanager energietransitie Gemeente Rotterdam.

"Juist om deze kostenefficiënt is het Woonstad Rotterdam te doen", zegt Pim Dumans van Woonstad Rotterdam. Hij is als senior adviseur strategie verantwoordelijk voor het realiseren van de ambitieuze duurzaamheiddoelstellingen van Woonstad Rotterdam. Dumans: "Woonstad zet in op een duurzame, maar vooral ook betaalbare warmtevoorziening. In het verleden vielen te veel individuele projecten stil als de impact op de woonlasten voor huurders duidelijk werd. Door niet pandgewijs te denken, maar in clusters van panden, kan een aanzienlijk schaalvoordeel worden gehaald." Dat kan Woonstad Rotterdam echter niet alleen. 'Samenwerking met stakeholders is essentieel'.

Van CV-ketel naar warmtenet
Voor corporaties is het belangrijk te weten waar kansen liggen voor het warmtenet. En ook voor bewoners. Want de omschakeling van fossiel gestookte CV-ketels naar aansluiting op het warmtenet moet wel goed gebeuren. "Je moet een logisch moment vinden om het te doen. De bewoner moet de garantie krijgen dat alles soepel verloopt en hij of zij er geen nadelen van ondervindt", benadrukt Madsen.

Hoe gaat de applicatie die Over Morgen ontwikkelt daarbij helpen? "Door heel specifiek de kansen te laten zien", zegt adviseur Peter-Paul Smoor. "We vertalen big data van Woonstad Rotterdam en van andere partijen in overzichtelijke kaarten. We gebruiken gegevens zoals welk energielabel complexen hebben, en of complexen grondgebonden zijn of gestapelde bouw. We combineren al die gegevens. Dan krijg je een betrouwbaar beeld van de kansen van aansluiten op een warmtenet."

Een duidelijk overzicht van gecombineerde gegevens betekent een betere afweging. Smoor: "Een cluster met hoogbouwcomplexen, die nog niet energiezuinig zijn, zijn bijvoorbeeld heel kansrijk. Je kunt hiermee schaalgrootte creëren. Ook gaat de corporatie daar waarschijnlijk op kortere termijn isoleren. Dat kun je dan combineren met aansluiten op een warmtenet en dat scheelt tijd, kosten en overlast voor bewoners."

Astrid Madsen van de gemeente Rotterdam pleit voor goede afspraken tussen gemeente, woningcorporaties, energiebedrijven en andere partijen. "Een visueel overzicht waar kansen liggen kan daar zeker bij helpen. Het is fijn dat Woonstad Rotterdam wil investeren en zich inzet voor de omschakeling van fossiel naar duurzame alternatieven."

Mede mogelijk gemaakt door CEB-ELENA
Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van CEB-ELENA, een initiatief van de Council of Europe Development Bank (CEB). Doel van CEB-ELENA is ondersteuning van lokale projecten op het gebied van duurzame energievoorziening.

De WarmteTransitieAtlas ontwikkelde Over Morgen samen met woningcorporaties, warmtebedrijven Eneco en Nuon en netbeheerder Stedin.

Bron: Woonstad Rotterdam